ערימות זבל בירושלים. צילום: אלכס קולומויסקי

ליקויים במערך הניקיון בעיר: דו"ח מיוחד שמפרסם היום (א') מבקר המדינה לכבוד יום ירושלים מותח ביקרות קשה על התנהלות עיריית ירושלים בכל הנוגע לפעילותה לשיפור הניקיון ברחבי בעיר.

על פי הביקורת שנערכה בחודשים פברואר - נובמבר 2018 עיריית ירושלים רחוקה מלעמוד מהחזון שהציגה לגבי מצב הניקיון ברחבי העיר. כך למשל, כחלק מעריכות הדוח נערך סקר שביעות הרצון של תושבי ירושלים הנוגע למצב הניקיון, גם ביחס להשוואה ארצית.

מסקרי דעת קהל שערכו הלמ"ס ועיריית ירושלים עולה כי רמת שביעות הרצון של תושבי העיר ממצב הניקיון בעיר נכון לשנת 2016 הייתה נמוכה מאוד, גם בהשוואה לממוצע הארצי. מן הסקרים עולה כי שביעות הרצון הירודה נמשכה לאורך השנים.

קראו גם בנושא:
• 
דו"ח המבקר המדינה: עיריית ירושלים - הגוף עם מספר התלונות הגבוה ביותר בישראל
• דו"ח מבקר המדינה: ביקורת חריפה על התנהלותו של חבר המועצה פיני עזרא והיועץ המשפטי לעירייה
• בתברואה, בחינוך ובתשתיות: דו"ח מבקר המדינה קובע כי תושבי מזרח ירושלים מופלים לרעה על ידי העירייה

אף על פי שהעירייה מייחסת חשיבות רבה לשביעות רצונם של תושביה ממצב הניקיון בעיר ואף יוזמת סקרים כדי להעריכה, נראה מן הממצאים שיובאו להלן כי היא אינה מצליחה להביא לשיפור מצב הניקיון בעיר.

שביעות רצון של בני 20 ומעלה מהניקיון באזור מגוריהם. צילום: מתוך דוח המבקר

מספר הפניות שהופנו מהמוקד העירוני לאגף התברואה (2017-2011). צילום: מתוך דוח המבקר

מעיבוד של קובץ פניות התושבים למוקד העירוני בשנים 2017-2016 בנושאי תברואה וניקיון שערך צוות הביקורת נמצא כי המפגעים העיקריים שבגינם פנו תושבים למוקד העירוני בשנת 2017 בנושאי תברואה היו: אי-טיאוט המרחב הציבורי, אי-פינוי אשפה מכלי אצירה; הימצאות פגרי בעלי חיים במרחב הציבורי; ואי-פינוי פסולת גזם מהמרחב הציבורי. 

מספר פניות על מפגעים לפי נושאים שכיחים שהופנו לאגף התברואה (2017-2016). צילום: מתוך הדו"ח

למרות שמתן שירותי ניקיון נחשבים לשירות בסיסי והכרחי שהעירייה מחויבת לספק לתושביה, במשך כ-15 שנה מתמהמהת העירייה להגדיר מדדים לבחינת השירותים שהיא מעניקה לתושבים. בנוסף מציין המבקר כי למרות שביחס לשאר הערים, הירושלמים מיצריים פחות אשפה אך למרות נתון מעודד זה "ניכר כי העירייה אינה אוספת את כל האשפה שמייצרים התושבים והבאים בשעריה: חלק לא מבוטל מאשפה זו נותר פזור במרחב הציבורי ומותיר אותו מלוכלך". 

מפגעי גרפיטי ומדועות פירטיות

בנוסף לבעיות הניקיון מתייחס הדוח המיוחד גם להתייחסות העירייה למפגעים סביבתיים כמו ריסוס כתובת גרפיטי ותליית שלטי חוצות בניגוד לחוק. במהלך עריכת הדוח צוות הביקורת דיווח למוקד העירוני של העירייה על מפגעים מסוג זה, בתקווה כי המוקד יפנה את הגורמים הרלוונטיים להסיר מפגעים אלו, אלא שלא כך הדבר. על פי הדוח בסיורים שנערכו לבחון האם הפניות טופלו רובן המוחלט של המפגעים נותר במקום .

"העירייה התקשרה בהסכם עם קבלן חיצוני למטרות ניקוי והסרת כתובות גרפיטי בלבד, אולם במסגרת זמן העבודה של הקבלן דרשה ממנו העירייה לבצע גם עבודות אחרות. כלומר, הקבלן משקיע חלק מזמנו וממרצו בביצוע עבודות שלא לשמן הוא נשכר בעוד העבודות שאותן הוא אמור לבצע אינן מבוצעות באופן מיטבי", נכתב בדו"ח.

"הידרדרות חמורה במצב הכלכלי – חברתי"

תושבי העיר עניים יותר, חוסנה הכלכלי של העירייה- בעייתי: על פי ממצאי הדוח החל משנת 2002 חלה ירידה חדה במצב הכלכלי והחברתי ביחס לערי המטרופולין בישראל, בשנת 2013 נרשם פער גדול בין שיעור המשפחות העניות בירושלים לבין שיעורן בתל אביב, חיפה ושאר רחבי הארץ ועמד על 35% בשנת 2016 נרשמה עליית נוספת ושיעור המשפחות העניות עמד על 38% מכלל המשפחות העיר .

"ממצאים אלו מלמדים על תחולת עוני גבוהה מאוד בירושלים, הן ביחס לכלל הארץ והן ביחס לשתי ערי מטרופולין אחרות - חיפה ותל אביב, וכן על מגמת גידול בממדי העוני בירושלים. התרחבות העוני בעיר מציבה אתגרים בפני העירייה והממשלה בכל הנוגע לפיתוח הכלכלה העירונית ולחיזוק חוסנה הכספי של העירייה."

הגידול בשיעור העניים בירושלים כפועל יוצא, ייפול לפתחה של עיריית ירושלים, מבקר המדינה מתריע כי מניתוח כלל הנתונים עולה חשש לפגיעה בחוסנה הכלכלי של העירייה מאחר שזו מסתמכת על " מענק הבירה" – תקציב המגיע מהממשלה עבור פיתוח העיר, ועל ירידה בתקציב הטבעי של העירייה . עוד מציין המבקר כי בשנים האחרונות נרשמת ירידה חדה בשיעור ההכנסות העצמאיות של עיריית ירושלים ומתריע כי אם הדבר לא ישתנה בהקדם העירייה בתוך 4 שנים תוגדר על פי המדדים כ"עירייה לא איתנה".

בניגוד למגמה המסתמנת בכל קבוצות ההשוואה, ולפיה גדלה עצמאותן הכלכלית של עיריות רבות, תלותה של עיריית ירושלים בממשלה הולכת וגוברת. הדבר חושף את העירייה לסיכונים כלכליים ועלול להביא לפגיעה ביציבותה. אם תיאלץ הממשלה לקצץ את תמיכתה בעיריית ירושלים, העירייה עלולה להיקלע לגירעונות כבדים ולמשבר כספי חמור ואף להגיע למצב שבו ימונה לה חשב מלווה.

עיריית ירושלים: "הדוח המדובר עוסק בשנים קודמות ומאז חלו תמורות רבות וחיוביות בסעיפים המתוארים, בדגש לניקיון העיר. עיריית ירושלים לומדת לעומק את הדוח, מסיקה את המסקנות, שחלקן כבר בוצעו בשטח, ותמשיך לבצען ככל שניתן".