בניין הדואר. מוצע להשכרה | שלומי כהן

מתפרקים מנכסיהם: חברת דואר ישראל פרסמה לאחרונה מכרז ענק להשכרת בניין רשות הדואר ברחוב יפו 217 ליד הכניסה לעיר. בסך הכל כולל המתחם שבע קומות של משרדים ועוד חניון תת־קרקעי ובו ארבעה מפלסים.

שטח המשרדים בבניין המוצע להשכרה עומד על 7,850 מ"ר, ואליהם נוספים 65 מ"ר של שטחי מסחר במפלס הרחוב. בנוסף יש במקום שטחים תת־קרקעיים המחולקים לכמה מפלסים בשטח כולל של 2,450 מ"ר, וכן חניון מקורה ששטחו הבנוי נאמד בכ־6,850 מ"ר.

המבנה, כך החליטו ברשות הדואר, יושכר במצבו הנוכחי והאחריות לבדוק את מצב הנכס מוטלת על המתמודדים עצמם. המכרז ייסגר ב־24 באוקטובר, אחרי סוכות, ושאלות הבהרה אפשר היה להעביר עד 2 באוקטובר. כמו כן יוכלו שוכרים פוטנציאליים לקבוע סיורים במבנה בתיאום מראש עם נציגי דואר ישראל. במכרז נקבע עוד שחברת הדואר לא תשלם דמי תיווך בשום מקרה.

בשלב הראשון של המכרז ייפסלו הצעות שלא יעמדו בתנאי הסף, ובכלל זה העמדת ערבות בנקאית בגובה של 250 אלף שקל. בשלב השני ייבחרו שלוש ההצעות הכספיות הגבוהות ביותר

על פי תנאי המכרז, קיימת בשלב השני אופציה להליך נוסף של התמחרות, שבה כל אחד מהמציעים יורשה לשפר את הצעתו. חברי ועדת המכרזים של דואר ישראל תקבע מי יהיה הזוכה ותבחר גם זוכה במקום השני.

אם הזוכה הראשון לא יעמוד בהתחייבויותיו, או לא יחתום על חוזה השכירות במועד הדרוש, אזי המדורג שני יקבל הזדמנות לחתם על חוזה בעצמו.